twitter  facebook  yelp  tripadvisor  foursquare

Order Online Now

Cemita Poblana

Cemita Poblana Milanesa with avocado, fresh cheese, chipotle, onions, and mayonnaise.

$7.99

Cemita Poblana Asada with avocado, fresh cheese, chipotle, onions, and mayonnaise.

$7.99

Cemita Poblana With Carnitas with avocado, fresh cheese, chipotle, onions, and mayonnaise.

$7.99

Cemita Poblana With Ham with avocado, fresh cheese, chipotle, onions, and mayonnaise.

$7.99

Go to top